Autiwerking

Geïntegreerde autiwerking:

Voor de kinderen met een autisme spectrum stoornis is er een geïntegreerde auti-werking om zo aan de noden van elke leerling te voldoen.

daglijn

We zorgen voor een auti-vriendelijke schoolomgeving : duidelijke structuur (daglijn, vaste afspraken, ...), visualisaties (pictogrammen, tekeningen, ...), concrete hulpmiddelen (time-timer, koptelefoon, stappenplan, ...), ... . Dit geeft hen rust en veiligheid.
Ook zijn er kinderen die extra individuele of groepsondersteuning krijgen zoals het helpen verhelderen van sociale situaties en/of het aanleren van sociale vaardigheden. Dit leert hen om beter met elkaar om te gaan, meer zelfredzaam te worden en vooral om te ontwikkelen tot een uniek persoon.

Time timer

 

koptelefoon

 

 

 

 

Autivisie:

Zoals al onze leerlingen hier op school hebben kinderen met ASS ook hun specifieke problemen. Ze ondervinden problemen bij het opnemen en verwerken van informatie. Hierdoor gaan ze op een ongewone manier om met mensen en dingen. Hun beperkingen situeren zich op 3 domeinen: sociale interactie, communicatie en verbeelding.

Enerzijds is het belangrijk dat de schoolomgeving zich aanpast aan de leerling. Om goed te functioneren op schools en sociaal-emotioneel vlak is het belangrijk voor deze kinderen dat de school voor hen rust en veiligheid biedt met veel voorspelbaarheid en duidelijkheid. We streven ernaar om aan de noden van elke individuele leerling te voldoen.
Anderzijds is het ook noodzakelijk dat de individuele leerling verschillende vaardigheden worden aangeleerd. Op deze manier willen we hen helpen om beter te leren omgaan met anderen, zelfredzamer te worden en vooral om beter te ontwikkelen tot een uniek persoon en met zijn of haar beperkingen te leren omgaan.

Door de complexiteit van deze stoornis die tot alle terreinen van het functioneren doordringt is een goede samenwerking (tussen o.a. leerkrachten, therapeuten, ouders en CLB ...) zeer belangrijk. Klassenraden, overlegmomenten en oudercontacten zijn daarom erg belangrijk voor de informatieoverdracht en het samen zoeken naar hulpmiddelen of oplossingen voor problemen. We hechten daarnaast ook veel belang aan kennis en permanente vorming wat betreft autisme voor heel het schoolteam met veel respect voor het anders-zijn van onze leerlingen!

Concrete uitwerking autivisie:

1. Geïntegreerde werking.
Tot op heden streven we er naar om te werken met heterogene klasgroepen (dus geen homogene klassen met enkel leerlingen met ASS). In onze school zitten de leerlingen met ASS tussen de leerlingen met een andere problematiek. Wij zijn er van overtuigd dat kinderen onderling ook veel van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen. Op deze manier worden sociale contacten meer gestimuleerd.

2. Autivriendelijk.
Zowel op de speelplaats als in de klas trachten we onze leerlingen op een autivriendelijke manier te benaderen. Sleutelwoorden hiervoor zijn structuur, voorspelbaarheid en duidelijkheid.

Structuur:
- Duidelijke afspraken en regels in de school, klas en op de speelplaats . Deze zijn gevisualiseerd aan de hand van pictogrammen of woorden.

Verhelderen in tijd:
- Elke klas maakt gebruik van een daglijn om de dagindeling te verduidelijken.
- De meeste klassen en therapeuten gebruiken een time-timer om de tijd te visualiseren.
- Klasagenda met aanduiding van schoolactiviteiten en speciale gebeurtenissen.

Verhelderen in ruimte:
- Elke klas werkt met verschillende hoeken (vb computerhoek, leeshoek, speelhoek, 'rust'hoek, ...)
- In elke klas hebben alle materialen een vaste plaats.
- Afbakening van speelruimtes op de speelplaats (basketbalveld, voetbalveld, speeltuintje, rustig hoekje, fietsterrein, ...)

Communicatie:
- Korte duidelijke instructies.
- Eenvoudig taalgebruik.
- Bij heel wat communicatie wordt er gebruik gemaakt van visualisaties (pictogrammen)

Sociale vaardigheden:
- In alle klassen wordt wekelijks rond sociale vaardigheden gewerkt o.a. het gebruik van het programma 'Sociale talenten'. Elke maand staat een ander thema centraal waar aan gewerkt wordt (vb aardig zijn, een keuze maken, opkomen voor jezelf, ...).
- Er wordt elke dag veel aandacht besteed aan het verduidelijken van situaties, uitpraten van problemen, zoeken naar goede oplossingen voor een probleem, ...
- Aan de hand van een ABC-schema leren kinderen inzicht te krijgen in hun negatief gedrag en een betere oplossing te zoeken voor hun probleem.
- In elke klas wordt een individueel beloningssysteem gebruikt om de leerlingen zoveel mogelijk positief te benaderen en goed gedrag te stimuleren.

3. Extra begeleiding.
Kinderen met ASS kunnen extra begeleiding krijgen wat betreft sociale vaardigheden. Individueel of in kleine groepjes wordt met hen gewerkt rond sociale vaardigheden die aangepast worden aan de individuele noden van deze leerlingen.
Naast extra ondersteuning rond sociale vaardigheden kunnen onze leerlingen met ASS ook begeleiding krijgen wat betreft uitleg rond hun diagnose of andere thema's.

4. Netwerk en overleg.
Alle leerlingen worden jaarlijks minstens 2 keer besproken op een klassenraad. Tijdens de klassenraad zit een multidisciplinair team (orthopedagoge, psychologe, therapeuten, leerkrachten, ...) samen en wordt er vertrokken vanuit de beeldvorming om een individueel handelingsplan op te stellen. Tijdens deze klassenraad wordt er bij leerlingen met ASS extra aandacht besteedt aan de noden van deze leerlingen.
Na elke klassenraad worden ouders op de hoogte gebracht zodat ook zij weten hoe hun kind het doet op school en welke inspanningen er voor hun kind op school gedaan worden. Tijdens de oudercontacten hebben ouders ook de mogelijkheid om leerkrachten, psycho-paramedisch personeel of directeur te spreken.
We hechten belang aan de samenwerking met maatschappelijke diensten en andere netwerken zoals CLB, thuisbegeleiding, internaat, psychiatrische dienst, ... Regelmatig wordt ook met deze diensten overleg gepland om informatie uit te wisselen en kinderen zo goed mogelijk te helpen.

5. Vorming team.
Naast de externe vormingen over ASS, wordt er ook binnen onze school door personeelsleden vorming gegeven. Autisme komt hierbij regelmatig aan bod.