Ouders als belangrijke partner

Vanuit de school proberen we een zo goed mogelijk contact te onderhouden met de ouders van onze leerlingen. Daarom worden ze op verschillende manieren bij het schoolgebeuren betrokken.

In de loop van het schooljaar worden er 3 oudercontacten voor alle ouders georganiseerd. Het eerste oudercontact is half september. Alle ouders komen dan samen in de klas van hun kind en kunnen er kennis maken met de leerkracht, de leden van het therapeutisch team en de andere ouders. Op het einde van elk semester is er een individueel oudercontact waarbij de ouders het rapport komen afhalen, en waarbij de leerkracht de resultaten van de leerling bespreekt. Op deze ouderavonden kunnen de ouders ook een gesprek aanvragen met de verschillende leden van het therapeutisch team. Indien nodig kan in overleg met de klasleerkracht afgesproken worden dat ouders het klasgebeuren van meer nabij zullen volgen.Kinderen zitten op speelplaats
Alle kinderen worden regelmatig door het hele team van therapeuten en de klasleerkracht besproken op een klassenraad. De inhoud van deze besprekingen wordt altijd door de orthopedagoog doorgegeven aan de ouders.
Afhankelijk van het functioneren van een kind thuis en op school, kunnen er bijkomende gesprekken georganiseerd worden met de ouders. Dit kan gebeuren op vraag van de school en van de ouders.
Er wordt in de school jaarlijks minstens één informatieavond georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen, die te maken hebben met het opvoeden van kinderen, de verschillende diagnoses, en schoolkeuze. Deze avonden worden georganiseerd door het oudercomité, het CLB of de school zelf.
Ouders kunnen lid worden van het oudercomité. Dit vertegenwoordigt de ouders als groep bij de schooldirectie, de leerkrachten en de inrichtende macht van de school.