Wie komt in aanmerking?

We bieden kleuter- en lager onderwijs aan voor kinderen met gedrags- en emotionele problemen ( type 3) en aan kinderen met autismespectrumstoornis (type 9), zonder verstandelijke beperking. 

Het gaat om kinderen bij wie op basis van gespecialiseerde multidisciplinaire diagnostiek, met inbegrip van psychiatrisch onderzoek, een van de volgende problematieken wordt vastgesteld:

  • een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (type 3)
  • een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis (type 3)
  • de gedragsstoornis in enge zin, 'conduct disorder'(type 3)
  • een angst- en stemmingsstoornis (type 3)
  • autismespectrumstoornis (type 9)

Kinderen met bovenstaande problematiek kunnen via het CLB een verslag krijgen voor toegang tot onze school. 

Kinderen die ernstige gedrags -en emotionele problemen stellen maar waarbij nog geen kinderpsychiatrisch onderzoek heeft plaatsgevonden kinnen in sommige omstandigheden een voorlopig verslag voor toegang voor type 3 krijgen van het CLB.