Het Pedagogisch Klimaat

In de Buidtelberg trachten we met brede zorg te werken aan de ontplooiing van elk kind. We vertrekken daarom vanuit de hulpvraag van de kinderen. Het pedagogisch klimaat is daarop afgestemd en steunt op de pijlers ‘structuur’ en ‘warmte’. Gezien het specifieke karakter van ons type onderwijs, gaat er echter ook aandacht naar ‘individuele verschillen’ en ‘teamvorming’.Schoolfeest

Een woordje uitleg over al deze begrippen :
Binnen het pedagogisch klimaat leggen we de nadruk op ‘structuur’. Kinderen moeten weten hoe hun dag er uit ziet, waar hun klas is, welke leerkracht/therapeut er op welk moment is, hoe men kan omgaan met elkaar, … . Dit is voor onze kinderen vaak niet zo vanzelfsprekend en dient hun dan ook aangeboden/aangeleerd te worden. Met ‘structuur’ bedoelen we dus het expliciet en doelgericht aanbieden van duidelijkheid en voorspelbaarheid in ruimte, tijd, inhoud en relaties via regels, omgangsvormen en grenzen.
Het pedagogisch klimaat mag echter geen kil gegeven zijn, vandaar dat we ook de nadruk leggen op de pijler ‘warmte’. Hiermee bedoelen we dat het aanbieden van de structuur op een respectvolle en aangepaste manier dient te gebeuren. Meer bepaald gaat het over het creëren van een open, positieve sfeer binnen de school, waardoor iedereen zich goed voelt en we steeds vanuit verbinding met de kinderen op weg gaan. Niet elk kind heeft op dit vlak dezelfde noden dus is het noodzakelijk dat we blijven zoeken naar een gepast relatieaanbod voor elk kind, waarbij we steunen op acceptatie, geborgenheid en positieve bekrachtiging.

 
In onze school erkennen we dat elk kind een uniek persoontje is met eigen noden en behoeften. Vandaar dat we ook de nadruk leggen op de individuele verschillen tussen de kinderen. We streven er dus naar dat ieder kind mag zijn zoals hij/zij is. De warmte en structuur moet dus voortdurend afgestemd zijn op de individuele noden, opvoedingsbehoeften van elk kind.

 
Om dit alles te realiseren is een stevig team nodig. Het ontwikkelen van het team en de individuele teamleden is noodzakelijk om blijvend kritisch te zijn naar eigen functioneren en naar de school. Het team wil leren en openstaan voor vernieuwing.